Privacywetgeving

Bed & breakfast Hoeve Honeswei

Privacyverklaring Bed & breakfast Hoeve Honeswei

Bed en breakfast Hoeve Honeswei (hierna te noemen: b&b Hoeve Honeswei), gevestigd aan de Honesweg 12, 7103 AX Winterswijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Hoeve Honeswei

Honesweg 12

7103 AX Winterswijk

Tel: +31(0) 618222023

Persoonsgegevens die b&b Hoeve Honeswei verwerkt

B&b Hoeve Honeswei verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten, een bestelling plaatst voor een product en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van hesi-ict. Deze gegevens worden niet gecombineerd met andere persoonlijke gegevens die op dezelfde servers staan. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IBAN bankrekeningnummer

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch.

Daarnaast wordt voor de beveiliging en de verbetering van de website het IP-adres van foutieve URLs gelogd. Deze foutieve URLs wijzen namelijk op mogelijke inbraakpogingen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die b&b Hoeve Honeswei verwerkt

B&b Hoeve Honeswei verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via www.hoevehoneswei.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

B&b Hoeve Honeswei verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling.

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of indien u hier zelf om verzoekt.

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Wanneer u e-mail of andere berichten naar b&b Hoeve Honeswei verzendt, is het mogelijk dat wij die berichten bewaren. Soms vragen we u naar persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk vragen te verwerken en verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van hesi-ict. Deze gegevens worden niet gecombineerd met andere persoonlijke gegevens op dezelfde servers.

Geautomatiseerde besluitvorming

B&b Hoeve Welgenoegen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van b&b Hoeve Honeswei) tussen zit.

Hoe lang b&b Hoeve Honeswei gegevens bewaart

B&b Hoeve Honeswei bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Wij zijn tegenover de Nederlandse belastingdienst verplicht om bestellingen, facturen, betalingsoverzichten, leveringsrapportages, BTW nummers etc. te bewaren gedurende 7 jaar. Na deze tijd zullen wij de gegevens binnen 1 jaar verwijderen/vernietigen.

Delen van persoonsgegevens met derden

B&b Hoeve Honeswei deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst met u en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. De gegevens worden enkel gebruikt voor dit doel en niet verder verspreid.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De lijst met bedrijven hebben we opgenomen in het verwerkersregister. Daarnaast verstrekt b&b Hoeve Honeswei uw persoonsgegevens aan andere derden, maar dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden met de systeembeheerder. De systeembeheerder is verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

B&b Hoeve Honeswei gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Verder kunt u ervoor kiezen om onze cookies te weigeren als u de cookiemelding krijgt op het moment dat u onze site bezoekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door b&b Hoeve Welgenoegen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Info@hoevehoneswei.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe b&b Hoeve Honeswei persoonsgegevens beveiligt

B&b Hoeve Honeswei neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van b&b Hoeve Honeswei maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Onze boekingsmodule is beveiligd; gegevens die u hier invoert worden versleuteld doorgegeven aan ons.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door b&b Hoeve Honeswei verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met b&b Hoeve Honeswei op www.hoevehoneswei.nl

Doeleinden

B&b Hoeve Honeswei verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid. Uw gegevens worden nooit doorverkocht door ons.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op uw gebruik van de huidige website van b&b Hoeve Honeswei en van de diensten die wij momenteel aanbieden op de website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze website en de dienstverlening, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.